Behovsanalys

by rnn.yqe.

-unknown-analyst

När man ska fatta långsiktiga beslut inom företaget så är beslutsunderlaget av olika marknadsundersökningar en förutsättning för att investeringarna ska ge den effekt man eftersträvar. Man måste utveckla de saker som behovet kräver och lösa eventuella problem vilket innebär att man vill ha en så bred bild som möjligt och arbeta med sin målgrupps behovsanalys.

Arbeta kvantitativt

När man arbetar med kvantitativa metoder så samlar man in information via frågor på enkäter via post, webben eller telefonintervjuer. Ofta är dessa frågor strukturerade och har fasta svarsalternativ för att hela målgruppen ska få samma valmöjligheter och så att man kan utläsa mer generella resultat från de resultat enkäterna visar. Den formen av enkäter möjliggör insamlande av information från en stor del av konsumenterna till ett lägre pris.

Arbeta kvalitativt

Denna metod lämpar sig bättre när man behöver en djupare analys och förståelse av målgruppen med lite mer frihet i frågor och svar än den kvantitativa metoden. Här använder man individuella intervjuer och arbetar med fokusgrupper där man kan diskutera och och svara på frågorna mer på djupet. Fördelen med en fokusgrupp här är att alla deltagare har möjlighet att bidra med idéer och kan bolla dem med varandra och diskutera fram lösningar. Resultaten kan däremot inte generaliseras på samma sätt som den kvantitativa då alla ska ha en möjlighet att komma till tals så i vissa fall kan en kvantitativ studie ändå behöva göras på en del av frågorna